Skip links

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE „MAZURSKIE KLIMATY”

&1
WSTĘP

1. Właściciele oddają Gościom w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem
oraz wyposażeniem.
2. Właściciele zobowiązują się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia
odnośnie funkcjonowania urządzeń znajdujących się w apartamencie.

&2
KLUCZE

1. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy w dniu przyjazdu., który
zobowiązani są zwrócić Właścicielom apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku
zagubienia lub zniszczenia kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł.

&3
DOBA NOCLEGOWA

1. Apartament jest wynajmowany na doby.
2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o
godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość
przesunięcia godzin przyjazdu i wyjazdu.
3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy mieszkanie jest wolne na minimum
24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
4. W przypadku przedłużenia godzin wyjazdu lub wcześniejszego przyjazdu pobierana
jest opłata w kwocie 50 zł za każdą dodatkową godzinę. Możliwość wcześniejszego
przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy uzgodnić z Właścicielami apartamentu.
5. W przypadku przerwy w dłuższym pobycie, za przetrzymanie apartamentu do czasu
ponownego przyjazdu Gościa pobierana jest opłata w kwocie 50% ustalonej ceny.
6. Gość nie ma prawa bez uzgodnienia z Właścicielem przekazania apartamentu innym
osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 21:00.
8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że kwestia
ta będzie uzgodniona z gospodarzem.
9. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej
rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, Właściciel ma prawo do usunięcia z
apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.

&4
ZASADY REZERWACJI I UISZCZANIA OPŁATY ZA POBYT

1. Liczba dni pobytu w apartamencie określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą
Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zaliczki.
2. W przypadku dokonywania rezerwacji “last minute” lub na bieżąco, całość kwoty
za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
3. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gościa.
4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje
automatycznie anulowana.
6. W przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
7. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zaliczki traktowana jest jako rezerwacja
wstępna. Po wpłynięciu zaliczki na konto rezerwacja otrzymuje status rezerwacji
potwierdzonej.
8. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej,
ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
9. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego, na adres e-mail zwrotny zostaje wysłane
potwierdzenie rezerwacji wstępnej wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki oraz
szczegółowe informacje na temat pobytu.

&5
CISZA NOCNA

1. W godzinach 22:00 do 07:00 w apartamencie należy zachować ciszę.
2. Na terenie posesji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia
następnego.

&6
ZACHOWANIE PORZĄDKU ORAZ USZKODZENIA I ZNISZCZENIA

1. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
2. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o
ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach
wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty
związane z ich usunięciem pokrywa Klient. Gość powinien powiadomić gospodarza o
powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu..
3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia
w apartamencie powstałe z ich winy, bądź z winy odwiedzających ich osób.
4. Gość apartamentu zobowiązany jest pozostawić apartament w takim stanie w jakim
został mu przekazany w dniu przyjazdu.
5. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób.
6. Dzieci na terenie apartamentu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
7. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi
oraz gaszeniem świateł i wyłączeniem sprzętu RTV w momencie opuszczania
apartamentu. Zamykanie dotyczy również głównych drzwi wejściowych do budynku
oraz bramki wejściowej na teren posesji.

&7
AGRESYWNE ZACHOWANIE

1. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się
agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez
zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
2. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów
oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi,
Właściciele apartamentu zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu
w apartamencie i nie są wówczas zobowiązani do zwrotu pieniędzy za
niewykorzystany okres pobytu.

&8
MIEJSCE PARKINGOWE

1. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

&9
PALENIE PAPIEROSÓW

1. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie
dozwolone jest w wyznaczonych do tego miejscach. Miejsce do palenia przygotowane
jest na tarasie przynależnym do wynajmowanego apartamentu.

&10
MIENIE GOŚCI

1. Właściciele apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub
uszkodzenia mienia Gości.
2. W przypadku znalezienia w apartamencie rzeczy należących do Gości,
pozostawionych po ich wyjeździe, mogą one, na ich wyraźną prośbę, być odesłane
pod wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku dyspozycji Właściciel
przechowa przedmioty przez miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne, do
użytku publicznego lub je zniszczy.
3. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu
lub innego pojazdu Gościa.

&11
PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

1. Zabrania się posiadania na terenie posesji broni i innych przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (w określonych przypadkach należy
poinformować Właścicieli lub pozostawić w depozycie).

&12
DODATKOWE USŁUGI I PŁATNOŚCI

1. Na specjalne życzenie Gościa pranie i suszenie rzeczy za dodatkową opłatą.
2. Zmiana pościeli i ręczników raz w tygodniu. Na specjalne życzenie możliwość
częstszej zmiany za dodatkową opłatą.
3. Sprzątanie w trakcie pobytu: 100 zł
4. Sprzątanie końcowe 100 zł. – w przypadku pozostawienia apartamentu (w tym całego
wyposażenia) w innym stanie niż został przekazany.

&13
SEGREGACJA ŚMIECI

1. Gość zobowiązany jest do wyrzucania śmieci do wyznaczonego pojemnika.
2. Worki na śmieci znajdują się w szufladzie w kuchni.
3. Pozostałe nieczystości Gość wyrzuca do pojemnika znajdującego się przy parkingu.

&14

ZWIERZĘTA
1. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu bez wcześniejszego
uzgodnienia z właścicielem apartamentu.

&15
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach
dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w
niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.